Προσθετική

Η Προσθετική είναι ο τομέας της Οδοντιατρικής που ασχολείται με την αποκατάσταση των ελλειπόντων δοντιών και την εξισορρόπηση της σύγκλεισης, προσφέροντας ένα μακροπρόθεσμα σταθερό και λειτουργικό αποτέλεσμα.
Η μερική ή ολική απώλεια των φυσικών δοντιών δημιουργεί την επιτακτική ανάγκη αναπλήρωσής τους με τεχνητά, ώστε να αποκατασταθεί η μασητική ικανότητα και να αποφευχθεί η δημιουργία πρόσθετων προβλημάτων.
Οι προσθετικές εργασίες σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη όλες τις μηχανικές, βιολογικές και αισθητικές παραμέτρους του ασθενή για να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η προσθετική διακρίνεται σε κινητή και ακίνητη:

Η ακίνητη προσθετική περιλαμβάνει τις κατασκευές οι οποίες συγκολούνται πάνω σε κατάλληλα τροχισμένα δόντια. (γέφυρες, στεφάνες, ένθετες ή επένθετες εμφράξεις, όψεις, επιεμφυτευματικές κατασκευές)
Η κινητή προσθετική περιλαμβάνει κατασκευές τις οποίες ο ασθενής μπορεί να αφαιρεί όποτε θέλει (μερικές ή ολικές οδοντοστοιχίες)